21. 3. 2014

Město Kaplice a Hnutí DUHA České Budějovice se rozhodly pro lepší nakládání s bioodpady. Ty nepatří do směsného komunálního odpadu, neboť jsou cennou surovinou pro vznik kvalitní zeminy-kompostu.  Naopak na skládkách působí bioodpady velké problémy.

   Na začátku stála snaha Hnutí DUHA ČB o to, aby bylo půdě vráceno to, co si od ní bereme. Důležité bylo rozhodnutí Města Kaplice zakoupit kompostér pro komunitní kompostování bioodpadu. Hnutí DUHA Č. Budějovice zařídilo osvětu pro děti i dospělé, zakoupilo příslušenství k domácímu kompostování a zavázalo se o kompostér se starat. 

V úterý 25. března do Kaplice zavítá zakladatel spolku Ekodomov p. Hodek, aby děti i dospělé poučil o důležitosti kompostování bioodpadu a o tvorbě půdy. Mimo to proběhne i slavnostní instalace kompostéru v Nových Domovech u bytového domu čp. 491. Děti ze dvou kaplických základních škol vyslechnou přednášky p. Hodka, mnoho zajímavého o tom, co do kompostéru patří a co tam naopak nepatří, o tvorbě půdy a o její důležitosti.

Vznik, stavba a složení půdy jsou výsledkem neopakovatelných procesů po milióny let kombinujících vliv působení geologických faktorů, klimatu, podzemní vody a organismů žijících v půdě i na jejím povrchu. Půda je proto neobnovitelný přírodní zdroj, který umožnil vznik jedinečných biotopů. Na ně se adaptovaly jednotlivé druhy fauny a flóry, aby vytvořily kompletní ekosystém, jehož součástí je i člověk. Změna půdních podmínek často vede k nevratným změnám v životním prostředí a organismy jsou nuceny se adaptovat na nové podmínky. Ty, které se nedokáží adaptovat, hynou.

Půda je multifunkčním činitelem

Jednou z funkcí je zajištění koloběhu vody v krajině. Půdní vlhkost na území ČR obsahuje 10 krát více vody než všechna naše jezera a vodní toky. Změny vodního režimu v půdě jsou jedním z největších problémů dneška. Ke změnám dochází zastavováním území, odvodňováním a nevhodným hospodářským využíváním půdy způsobujícím její utužování a vodní erozi. Vodní erozí je v ČR ohroženo téměř 50% zemědělské půdy. Následkem je úbytek ornice. Snižuje se tak mocnost půdy, která v krajině vodu zadržuje. Snižuje se i odpar a ztrácí se efektivita nejvýkonnější přírodní klimatizační jednotky, kterou máme zdarma k dispozici. Tráva rostoucí na půdě s dostatkem organické hmoty a vody dává chladící výkon 700 W na 1m². Kondenzace odpařené vody zpětně vytváří teplo. Dochází tak k vyrovnávání teplot mezi dnem a nocí a snižování teplotních extrémů. Udržení vody v krajině zamezuje vodní erozi půdy a zároveň je prevencí povodní a následných hospodářských škod.

Organické zbytky jsou surovinou, která chrání životní prostředí

Kvalita půdy je určující pro kvalitu potravin a zdraví rodin a obyvatel. Jednou z cest, jak pečovat o půdu a její vodozádržnost, je využívání organických zbytků z domácností a firem na výrobu organického hnojiva a humusu a jeho aplikace do půdy. Nejjednodušší formou zpracování organických zbytků je kompostování. Přímé využití kompostů vyrobených svépomocí podporuje pěstování zeleniny, ovoce, bylinek a květin na zahradách, střechách domů a balkónech. Sběr organických zbytků organizovaný obcemi umožňuje výrobu kompostu i pro využití v zemědělství. Všechny druhy využívání organických zbytků vedou ke snižování jejich podílu ve směsném komunálním odpadu, kde nyní tvoří 40%. Dochází tak k významným úsporám v odpadovém hospodářství obcí. Základem jakéhokoli využití organických zbytků je jejich kvalitní vytřídění každým z nás. Za tímto účelem vznikl projekt Kompostuj.cz. Jeho cílem je upozornit na problematiku péče o půdu širokou veřejnost, školy, firmy a instituce a poskytnout jim praktické návody. Projekt ukazuje, jak dlouhodobě přispívat ke zkvalitňování životního prostředí, snižovat náklady na odpadové hospodářství a získávat zdravé a výživné potraviny.

 

Růžena Šandová řekla:

“Málo se ví, že pouhý centimetr živé půdy bohaté na humus se vytváří zhruba sto let. Pokud chceme sklidit slušnou úrodu, potřebujeme 20-30 cm humózní půdy. Na to je třeba 2-3 tisíce let.“

Kontakt: Růžena Šandová (tel.380 311 459, e-mail: ceskebudejovice@hnutiduha.cz)