9. 6. 2016

Úvod

 Jsme Zelení – i proto máme péči o jihočeskou krajinu na předním místě. Nejsme proti investicím  a ekonomickému rozvoji, ale ať probíhá zodpovědně, podle pravidel a s ohledem na lidi a na přírodu. Máme rádi krajinu a přírodu v jižních Čechách, za kterou jezdí nejen mnoho turistů z České republiky, ale i ze zahraničí. Nevěříme v neustálý hospodářský růst, neviditelnou ruku trhu ani technologický pokrok, které vše vyřeší. Přejeme si, aby lidé opět nalezli citlivý vztah k přírodě a měli čas na sebe a své blízké. Vadí nám nedůvodně rostoucí sociální a ekonomická nerovnost, vadí nám, že deset procent obyvatel v naší zemi je ohroženo chudobou či už jí propadlo. Dvě třetiny pracujících nedosáhnou ani na průměrný příjem. Přejeme si, aby v zastupitelstvu Jihočeského kraje byli také zastupitelé, kteří budou hájit jihočeskou krajinu, sociální a ekonomická práva obyvatel kraje. Takovými zastupiteli mohou být i pro vás kandidátky a kandidáti Strany zelených.

 

ZDRAVÝ A PŘITAŽLIVÝ VENKOV

Venkovské osídlení

Jižní Čechy mají dlouhou tradici svébytného osídlení krajiny spojeného s jejím zemědělským a lesnickým využíváním. V poslední době k tomu výrazně přistoupil i rozsáhlý rozvoj turismu. Venkovská sídla a tradiční vesnice zbytečně znehodnocuje urbanisticky a architektonicky nekvalitní zástavba. Budování příměstských nebo zcela izolovaných sídelních satelitů bez občanské a kulturní vybavenosti považujeme za nešvar moderní doby, který nebudeme podporovat. Mrzí nás neutěšený stav některých sídel v pohraničí. Rozpadající se budovy, nepořádek a vyšší koncentrace heren, kasin a veřejných domů na hranicích kraje  se sousedními zeměmi nejsou dobrou vizitkou péče o náš domov.

Ochrana zemědělské půdy a péče o lesy

Ochrana venkovského prostoru je založena na hospodaření s půdou a péčí o lesy. I v některých místech v jižních Čechách půda bohužel až příliš ubývá zejména vlivem staveb. Půda na značně rozlehlých polích ztrácí úrodnost i schopnost zadržovat vodu. Pro novou výstavbu navrhujeme využívat intravilány obcí, a to především opuštěné průmyslové a zemědělské areály. Kritizujeme stav jihočeských lesů, ve kterých převažují smrkové monokultury, ačkoliv nejsou na většině míst vhodné. S postupujícími změnami klimatu budou stále zranitelnější. Navrhujeme měnit lesy na smíšené, které jsou odolnější.

Opatření proti suchu i povodním

Sucho, vlny veder i přívalové deště a povodně se nevyhnuly v minulých létech ani jižním Čechám. Potřebujeme co nejpřirozenějším způsobem zadržovat srážky v krajinné mozaice, potřebujeme  také  nejen zachovat, ale i obnovit zdroje pitné vody. Navrhujeme proto napravit nejvážnější pochybení v plošném odvodňování krajiny, které bylo uskutečněno v minulém století. Strategii boje se suchem nutno doplnit do vodohospodářských koncepcí dílčích povodí.  Podporujeme opatření pro udržení vody v krajině, pro obnovu přirozených pramenišť a míst, kde se voda sama udržuje. V první řadě půjde o drobná a přírodě blízká technická a ekologická opatření a také suché poldry.

 

MÍSTO PRO PŘÍRODU

Jihočeské rybníky

Nelíbí se nám špatná kvalita vody jihočeských rybníků. Rybníky jsou jedním z nejkrásnějších fenoménů jihočeské krajiny, ale velmi často jsou ve špatném stavu. Jejich rekreační a ekologický význam je podceněn, nevyužit a zanedbán. Z mnohých rybníků se stala přeplněná a zahnívající akvária (někdy právem nazývaná „kapříny“). Na špatném stavu rybníků se významně podílí velkoplošné zemědělské hospodaření na polích, jejich hnojení, příliš velká rybí obsádka a její nadměrné přikrmování obilím. To vše vede k jejich eutrofizaci a výskytu jedovatých sinic či řas. Navrhujeme proto snížení intenzity hospodaření v rybnících a změny v obdělávání zemědělské krajiny, která ovlivňuje jejich stav.

Lipensko

Nelze podcenit hrozby z tvrdé turistiky na levém břehu Lipna. Nemáme námitky proti jejímu regulovanému rozvoji, obáváme se však tlaku, který v budoucnu hrozí pro přírodu na pravém břehu Lipna. Zde žije mimo jiné rys, los, dokonce i vlk. Toto území je nutné uchovat jako jedno z nejcennějších míst pro volnou přírodu a šetrnou turistiku v jižních Čechách. Navrhujeme stavební uzávěru pro další komunikace a jinou výstavbu na pravém břehu Lipna, zákaz výstavby lanovky do masivu Smrčina (např. z Klápy u Nové Pece na Hraničník), a vymezení pravého břehu Lipna výhradně pro šetrnou turistiku.

Čertova stěna

Národní přírodní rezervace Čertova stěna na horním toku Vltavy si zaslouží naši pozornost a ochranu. Nebudeme podporovat takovou manipulaci s vodami z Lipenské přehrady pro vodní sporty, která by tuto rezervaci ohrozila.

 

PESTRÁ A  KULTURNÍ  JIHOČESKÁ MĚSTA

Památky a tradice

Téměř dvě třetiny obyvatel jižních Čech žijí ve městech, která často svojí urbanistickou a architektonickou hodnotou představují mimořádné prostředí. Řada z nich je památkově chráněna včetně ochrany mezinárodní (např. Český Krumlov je zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO). Jsme si vědomi jejich tradic i závaznosti odkazu minulosti, o který hodláme pečovat. Nebudeme zavírat oči před problémy historických městských center – odchodem trvale bydlících osob, a jejich jednostranného komerčního využití.

Alternativní kultura

Na druhou stranu si nepřejeme, aby naše města „zamrzla“ v síti tradic překonaných nebo nedobrých. Vnímáme negativně určitý stereotyp pořádání jednorázových městských slavností nebo bezduché oslavy různých výročí. Proto budeme podporovat alternativní, živou a pestrou kulturu vytvářenou iniciativou zezdola. Větší pozornost si zaslouží v kraji usídlené umělecké školy a umělecké učební obory.

Krajské kulturní instituce

Nejsou řízeny pružně a moderně. Vidíme v nich řadu setrvačných tendencí a váhavosti. Přešlapování kolem prezentace jedinečné sbírky moderní keramiky v Bechyni je toho příkladem. Kraj přebírá nedostatečnou spoluodpovědnost za činnost Jihočeského divadla, které slouží všem obyvatelům kraje a nemělo by zůstat stranou jeho pozornosti.

Životní prostředí ve městech

Jihočeská města musí zlepšit péči o vlastní životní prostředí. Jejich čistota, péče o veřejná prostranství a kvalita městského prostředí budou i naší starostí. Podpoříme i jejich proměny spočívající v uvedení hodnotné moderní architektury či netradičních urbanistických řešení zástavby. Na krajské úrovni proto budeme věnovat naši pozornost i pomoc spolupráci jihočeských obcí při strategickém územním plánování tak, aby se společně řešily funkční celky.

 

DOPRAVA – NAMÍSTO LETIŠTĚ DOSTUPNÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

Letiště

Jižní Čechy se v dopravě staly synonymem pro sporná a špatná řešení. Špatným příkladem v přímé působnosti kraje je financování letiště v Plané u Českých Budějovic, do kterého již teď byly z rozpočtu kraje nality stovky miliónů korun, aniž by došlo k aktuálnímu či potenciálnímu zlepšení dopravy v kraji. Podobným šlápnutím vedle byly miliardy z dotací EU a státního rozpočtu proinvestované do splavnění Vltavy. Tento projekt je z dopravního hlediska skutečným „utopením peněz“. Výstavba železničního koridoru Praha – České Budějovice (- Linec) přináší viditelná zlepšení, a přesto se opožďuje. Navrhujeme proto zastavit během dvou let financování letiště České Budějovice z krajských prostředků a ušetřenými penězi posílit jiné dopravní akce, například budování silničních obchvatů na silnicích v majetku kraje (např. obchvat Trhových Svinů nebo vybudování propojky Tesco – Slapy v Táboře).

Dopravní politika

Jsme pro zásadní změnu v prioritách krajské dopravní politiky. Její modernizace a ekologizace v našem pojetí bude zahrnovat zavedení a rozvíjení skutečně integrovaného dopravního systému (IDS) v kraji (přehledný systém, návaznost spojů, cestování na jednu jízdenku), jehož páteří musí být železnice. Nynější návrh kraje na zavedení IDS považujeme za nedostatečný. Díky řídkému zalidnění nabízíme alternativní způsob obsluhy venkovských oblastí na principu obsluhy na zavolání. To s ohledem na minimalizaci nákladů vyžaduje kvalitní dispečerský systém, na jehož zřízení využijeme prostředky zatím určené na sporadicky využívané letiště. Veřejná doprava musí v celém kraji fungovat sedm dní v týdnu a po celý den. Budeme podporovat rozvoj cyklodopravy i  dopravy na alternativní pohon včetně rozvoje elektromobility a postupné budování sítě elektrických napájecích stanic.

Doprava v centrech kraje

Zásadním problémem je doprava ve větších regionálních centrech. Pro ně navrhujeme vybudovat kvalitní a rychlou příměstskou kolejovou dopravu (včetně nových tras). V Českých Budějovicích, krajském hospodářském a správním centru, podpoříme vybudování sítě odstavných parkovišť s návaznou veřejnou dopravou. Toto město je mimořádně vhodné pro rozvoj cyklodopravy, kterou brzdí dosavadní malý zájem samosprávných orgánů. Ve spolupráci s krajským městem prověříme možnost vybudování rychlé kolejové dopravy (tramvaj nebo systém Tram – Train) na levý břeh Vltavy (sídliště Vltava, Šumava, Máj), kde žije třetina Č. Budějovic. Vzhledem k rozestavěnosti dálničního obchvatu Českých Budějovic nezbývá, než jej dokončit, ačkoliv kritizujeme vedení dálnice v přílišné blízkosti města a uvnitř českobudějovické kotliny.

 

SOLIDARITA NAPŘÍČ GENERACEMI

Naší vizí je kraj, o který se budou moci jeho občané v nouzi, nemoci či ve stáří opřít, který zachází rovnoprávně se všemi bez rozdílu a podporuje ty nejslabší. Kraj, který se spolu se státem a obcemi stará o financování, kvalitu a kontinuitu sociálních služeb a o jejich rozvoj. Chceme všestranně rozvíjet sociální služby v kraji a stabilizovat jejich financování. Důraz budeme klást zejména na pomoc ohroženým dětem, lidem na startu kariéry a mladým rodinám.

Podpora těm, kteří ji nejvíce potřebují

V sociálních a zdravotních službách budeme dávat přednost domácí péči (např. osobní asistence, pečovatelské služby, hospicová péče, komunitní služby) před péčí ústavní. Jsme přesvědčeni, že být doma se svými blízkými je pro většinu z nás v těžkých chvílích nenahraditelné. Budeme podporovat neziskové organizace, jež se v našem kraji starají o lidi, kteří potřebují naši pomoc z důvodu stáří, nemajetnosti, nemoci či handicapu. Kraj se musí podílet na zajištění finančně dostupného a důstojného bydlení pro všechny potřebné občany (startovací byty pro mladé, byty pro seniory, osaměle žijící občany, rodiny).

Rodiny s dětmi

Mnoho rodin v Jihočeském kraji je v nepříznivé sociální situaci. Některé služby pro rodiny s dětmi jsou ohroženy výrazným poklesem finančních prostředků pro jejich poskytovatele. Tento trend chceme zastavit a zaměřit se na větší podporu služeb pro mladé rodiny. Tou může být nepřímá finanční podpora v podobě slev pro rodiny jako například „Rodinný pas“ nebo „Jihočeská regionální karta“. S těmito výhodami mohou rodiny s dětmi využívat některé služby zdarma nebo s výraznou slevou. Budeme také podporovat mateřská centra, vznik Family pointů, nízkoprahové kluby a další aktivity občanské společnosti.

 

BEZPEČNÁ A DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA

Změna energetické politiky

Energetika tak, jak ji známe, není udržitelná a není možné v ní pokračovat. Také v jižních Čechách je v elektroenergetice, vytápění, dopravě, v průmyslu i domácnostech nutný přechod k chytré, šetrné, úsporné a bezuhlíkové energetice. Těžiště energetiky je třeba přesunout od velkých centralizovaných zdrojů k decentralizovaným obecním a regionálním projektům, které budou maximálně využívat lokální obnovitelné zdroje a podpoří místní ekonomiku a zaměstnanost. Nebudeme podporovat výstavbu centrálních spaloven odpadů. Na krajské úrovni budeme hledat nástroje na podporu úspor energie – zateplování a energeticky pasivní výstavby veřejných budov. Naši podporu mají i tzv. kotlíkové dotace, které budou zaměřené na spalování biomasy – dřeva či pelet, které umožní vyčistit ovzduší a snížit spotřebu paliv.

JETE

Současné plány na stavbu nových jaderných reaktorů v Temelíně musíme odmítnout. Další drahé a těžkopádné jaderné reaktory by dále zvyšovaly centralizovaný charakter české energetiky – jen obtížně lze při tak vysokém podílu špatně regulovatelné jaderné elektřiny připojovat malé obnovitelné zdroje. V neposlední řadě je využívání jaderné energetiky spojeno s řadou negativních společenských jevů, jako je potlačování demokratické diskuse a účasti veřejnosti na rozhodování. Odmítneme jakkoliv garantovat investici do nových reaktorů z veřejných zdrojů. Provoz stávajících bloků v JETE musí být ukončen tak rychle, jak to bude možné z hlediska energetické bezpečnosti České republiky.

Jaderné úložiště

Navrhujeme přerušit špatně vedený proces hledání místa pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů (v Jihočeském kraji lokality Magdaléna u Jistebnice a Čihadlo u Jindřichova Hradce, případně místa jižně od JE Temelín) a otevíráme širokou debatu, jak co nejlépe naložit s vyhořelým jaderným palivem, jehož břímě ponesou ještě stovky generací. Je nutné nastavit demokratický a otevřený postup, v němž důležitým kritériem bude souhlas dotčených obcí.

 

VZDĚLÁNÍ, VĚDA A VÝZKUM        

Podpora středoškolského vzdělání, učňovského školství i podpora aplikovaného výzkumu patří mezi důležité priority Zelených v jižních Čechách. Jsme pro obecnou dosažitelnost všeobecného vzdělání i diverzifikaci vzdělání (alternativní a menšinové přístupy) v Jihočeském kraji. Středoškolské vzdělání si zaslouží modernizaci ve výukových metodách, zejména opuštění stereotypních vzorců založených na memorování a nadměrném shromažďování informací. Méně informací, více souvislostí. Jsme pro zřízení waldorfského lycea v jižních Čechách. Naším cílem je i udržení sítě místních základních škol. Budeme podporovat vědu a aplikovaný výzkum v Jihočeském kraji zaměřený zejména do oblasti udržitelného, bezpečného, zdravého a soběstačného rozvoje.