5. 7. 2012

1. Šumaviny horské smrčiny nevykácíš.

2. Neuplatíš ani se uplatiti nenecháš.

3. Více na bicyklu, vlakem a autobusem nežli automobilem jezditi budeš.

4. Zbytečným jaderným blokům odporuj, neboť les, voda, povětří a slunce ti sdostatek síly dává.

5. Cti otce svého i matku svou, jakož i dětem svým dobrého vzdělání dopřej. A netoliko svým.

6. Cti svobodu vůle bližního svého, jakož i on tvojí svobody ctíti bude.

7. Dobře služ bližnímu svému. Hoden jsi, jako každý za práci svou, dobré mzdy.

8. Pokušení všelikému odolávati se snaž a bližní své pokušení hazardních her vystavovati nenech.

9. Chléb svůj vezdejší přírodě milým způsobem získávati budeš, za což ona statky tvé rozmnoží.

10. Na straně slabších státi budeš a dobrých násilím tlačiti nedáš.