Jihočeští Zelení kandidují do Poslanecké sněmovny s programem na ochranu klimatu a krajiny a podporují ženy v politice.

Solární panely na každou střechu škol a budov ve vlastnictví státu! Podpoříme masivní investice do OZE (obnovitelných zdrojů energie), investice do renovace domů, samovýroby energie i jejího ukládání – rozšíříme úspěšný program Zelená úsporám. Klimatická neutralita znamená odklon od fosilních paliv – je třeba spolupracovat s průmyslem a vytvořit plán pro přechod na nízkouhlíkové zdroje energie a technologie. Zrevidujeme Územní energetickou koncepci Jihočeského kraje tak, aby určila směr proměny energetiky na území našeho kraje.

Jaderná energetika není řešením klimatické krize! Výstavba jaderných bloků s neomezenou státní garancí na výkupní cenu elektřiny povede ke zdražení elektřiny na desítky let – odmítáme stavbu dalších jaderných elektráren v Dukovanech, případně v Temelíně. Jižní Čechy jsou poškozeny jadernou energetikou (MAPE Mydlovary, JE Temelín) a proto podporujeme občanské iniciativy proti umístění úložiště vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Janoch u Temelína.

Milujeme jihočeskou krajinu a chceme o ni pečovat! Zdvojnásobíme prostředky v programu péče o krajinu, revitalizujeme vodní toky, v lesích prosadíme pestřejší druhovou skladbu, zřídíme Krajský fond na opatření na zadržování vody v krajině a budeme více využívat dešťovou vodu (program Dešťovka MŽP), omezíme plýtvání pitnou vodou. Nechceme další velké vodní nádrže (např. Chlum na Malši).

Více žen do politiky! Ženy musí vydělávat stejně jako muži!

Hnědá popelnice do každé ulice! Prosazujeme důsledné třídění biologicky rozložitelného odpadu – hnědá popelnice patří do každé ulice. Tím se zásadně sníží množství odpadu a nebude třeba stavět megaspalovnu odpadů ZEVO. Prosazujeme zálohování PET lahví a hliníkových plechovek, plastovou daň na nerecyklovatelné plastové výrobky, recyklaci využitelných materiálů (místo odpadového oběhové hospodářství), podporujeme bazary (re-use centra) a opravny výrobků.

Dobré vzdělání dostupné všem! Podporujeme základní i střední školy v menších městech v odlehlejších oblastech kraje, nechceme rušit ani střední školy, které nyní nemají dostatečný počet studentů. Již v roce 2023 nastoupí na střední školy o čtvrtinu více žáků než dosud, školy je zatím možné využít jako centra celoživotního vzdělávání. Velkým problémem je v Jihočeském kraji věková struktura pedagogů středních škol – mnoho jich je starších 50 let. Budeme hledat cesty, jak zvýšit prestiž učitelského povolání, mj. finančními nástroji – zavedeme automatické zvyšování platů pedagogických pracovníků tak, aby odpovídal průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných pracovníků.

 

 

Kdo za nás v jižních Čechách kandiduje? Ředitelka dětského domova, ekolog i advokátka. Podívejte se!

 

Program Strany zelených pro Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021