4. 4. 2012

 Úvod

Milujeme jižní Čechy. Mnozí z nás tu mají kořeny a podíl na zdejší tradici, jiní se sem přistěhovali a k té tradici se teprve připojují. Všichni se chceme podílet na formování budoucnosti našeho kraje. Zveme k volbám všechny jeho obyvatele, kterým na budoucnosti záleží. Jsme přesvědčeni, že mnozí si ji představují podobně jako my, jak je popsáno na následujících stránkách. S mandátem od nich uděláme všechno pro to, aby se naše společné představy a plány staly skutečností.

Takto jsme své voliče oslovovali před čtyřmi lety a nemáme důvod na tom cokoliv měnit, všechno to pořád a opět platí. Bohužel, i v následujícím programu je nemálo podobných nebo dokonce stejných plánů. Bez nás zelených totiž zastupitelstvo Jihočeského kraje v letech 2008-2012 nedělalo, co mělo, a dělalo, co ve veřejném zájmu dělat nemělo.

Dosluhující zastupitelé nedokázali připravit integrovaný dopravní systém vlaků a autobusů.
Změnili předchozí postoj k výstavbě nových jaderných reaktorů v Temelíně, přičemž obrazně řečeno stáhli kalhoty daleko před brodem (výstavba je pořád krajně nejistá a problematická) a uzavřeli nevýhodnou smlouvu s ČEZem.
Neochránili šumavskou přírodu před bahnomilnými ropáky a jejich působením – Jan Stráský, ředitel správy národního parku Šumava získal titul největšího ropáka a hejtman Zimola je čtvrtý.
Hlavně ale rozvinuli kmotrovský systém s nekontrolovatelným vlivem podnikatelských skupinek, který nejspíš „odklání“ tolik potřebné peníze z veřejných rozpočtů do soukromých kapes. Zastupitelé nesou plnou politickou zodpovědnost za machinace při rozdělování evropských dotací (v Regionálním operačním programu), které stíhá policie. A musíme se obávat, že to byla jen pověstná špička ledovce.
Jejich vinou je politika jakožto demokratická diskuse na krajské úrovni vyprázdněná. Jen málokdo si dokáže vzpomenout, kdo je vlastně v současné době na kraji v opozici a co chce a dokáže dělat jinak než vládnoucí velká koalice ODS a ČSSD.

Zelená alternativa je však jasná. Naše nejdůležitější programové cíle v krajské politice jsou následující:

  • Důsledná a zodpovědná ochrana nejcennější přírody na Šumavě i jinde.
  • Rozvrácení kmotrovského korupčního systému a nastavení průhledného rozhodování s kontrolou a účastí veřejnosti.
  • Rozvoj hromadné dopravy jako služby pro lidi, jako alternativy, která zajistí dobrou mobilitu s daleko menšími škodami na prostředí než automobily.
  • Čistá a decentralizovaná energetika využívající tu spoustu obnovitelných zdrojů, kterou v kraji máme. To je bezpečné a rozumné.
  • Nebezpečná, nezodpovědná a velmi nehospodárná je naopak příprava dalších jaderných bloků v Temelíně. Braňme se jí, je to v zájmu nejen jižních Čech.

Samozřejmě se budeme v zastupitelstvu starat také o ostatní složky zelené politiky. Především o ty, kde má kraj významné pravomoci – školství, zdravotnictví, sociální služby, územní plánování a podobně. Budeme rozhodovat tak, aby celkový rozvoj našeho kraje byl dlouhodobě udržitelný.

Skutečná demokracie

Chceme zveřejňovat všechny podstatné informace z politického rozhodování a pomáhat občanům, aby je –zejména, ale nejen na webových stránkách- snadno našli.

Česká zastupitelská demokracie potřebuje doplnit prvky demokracie přímé. Na rozdíl od dosavadní krajské reprezentace budeme používat institut krajského referenda – v jasných otázkách, a to i zásadních, směřujících do budoucnosti kraje.

Podle vzoru Bratislavy (existují i četní zkušenosti odjinud, ale tento příklad je nám fyzicky i kulturně nejbližší) zavedeme participativní rozpočtování: občané kraje budou přímo rozhodovat o použití části rozpočtu. Zapojí se do rozhodování o prioritách a výběru nových investic paralelně a provázaně s konvenčním procesem prováděným prostřednictvím struktur zastupitelské demokracie. Pro začátek se může jednat o nepatrný podíl v řádu desetin procenta celkového objemu, ale jednak i to představuje milióny korun, jednak by se to při dostatečném zájmu obyvatel mělo postupně zvyšovat.

 

Doprava

Fungující veřejná doprava umožní cestovat rychle a pohodlně za rozumnou cenu. Železnice by se napříště měla stát páteřní sítí veřejné dopravy, nikoliv jen jejím nesystematickým doplňkem. Konkurenceschopná veřejná doprava je jediný rozumný prostředek, jak odlehčit naším přetíženým silnicím ve velkých městech. Odmítáme každou snahu o zvyšování automobilové dopravy v obydlených nebo využívaných rekreačních oblastech.
Ve veřejné dopravě musí kraj více hájit zájmy obyvatel a obcí a ne se tolik jako dosud přizpůsobovat nabídkám dopravců. Budeme pokračovat v soustavné péči o silnice II. a III. třídy. Tvrdě odmítáme plýtvání prostředky a silami na dopravně pochybné a ekologicky škodlivé, jen symbolicky prestižní projekty jako je mezinárodní letištěnebo splavnění Vltavy pro velké lodě. Náš postoj prakticky potvrdila Evropská komise, když odmítla financovat letiště i vodní stavby mezi Č. Budějovicemi a Hněvkovicemi.

Integrovaný dopravní systém
Dosluhující zastupitelstvo trestuhodně zanedbalo přípravu integrovaného dopravní systému (IDS) v kraji. Tento systém musí být pro uživatele přehledný a má dva hlavní pilíře. Prvním je návaznost přestupů mezi jednotlivými prostředky veřejné dopravy (příklad: Svoboda nad Úpou) a zároveň možnost kombinace s individuální cyklistickou nebo automobilovou dopravu. K tomu je mj. zapotřebí vybudovat a udržovat kolostavy, přístřešky a parkoviště u těch nádraží a zastávek, kde je to užitečné. Druhým pilířem je tarifní integrace, tedy možnost jet na jednu jízdenku více různými prostředky (vlak, linkový autobus a městská doprava). Zasadíme se o urychlené zavedení jihočeského IDS a budeme trvat na tom, abychom se poučili z dobrých i špatných příkladů v jiných krajích, například Jihomoravském a Pardubickém.
Chceme, aby kraj objednával spoje tak, aby zajistil dopravu do škol a zaměstnání v takových časech, kdy to obyvatelé potřebují. Zavazujeme se, že předpokládané úpravy jízdních řádů, vedení spojů bude dostatečně dopředu konzultovat s představiteli obcí.
Dobře víme, že autobus stojící ve stejné koloně jako osobní automobil neláká cestující k využívání veřejné dopravy. Kdekoliv je to technicky možné, podpoříme vyznačení nebo vybudování přednostních pruhů pro autobusy a trolejbusy. V Českých Budějovicích prověříme možnost zavedení vlakotramvajové městské linky ze sídliště Máj přes hlavní nádraží do Rožnova, která by využívala jednak vlečku do Ferony, jednak stávající trať do Rožnova (po výstavbě nové tratě IV. koridoru směr Rakousko).

Železnice
Zásadní pro zajištění kvalitní veřejné dopravy je výstavba IV. koridoru a zdvojkolejnění tratě Č. Budějovice-Zliv. Trať IV. koridoru jižně od Č. Budějovic budeme prosazovat v takovém vedení, aby zajistila i přímou obsluhu Velešína a Kaplice zastávkami u okraje zástavby.

Podpoříme racionalizaci a zvyšování bezpečnosti tratí všude, kde je to potřeba – na Šumavě např. Číčenice-Volary nebo Strakonice-Volary. Dále finančně podpoříme drobné stavby, které umožní zkrácení jízdních dob – například modernizace přejezdů nebo drobné přeložky tratí zajišťující zvýšení rychlostí v delším úseku.

Za prioritní regionální stavbu považujeme prodloužení tratě z Rybníku k lyžařskému areálu Kramolín. Další pokračování kolem Lipenské přehrady do Černé v Pošumaví budeme konzultovat s obcemi. Považujeme tuto železnici za důležitou pro rekreační a turistické využití oblasti.

Silnice

Nejvyšší prioritu v kraji má dálniční obchvat Č. Budějovic a urychlená výstavba obchvatů dalších zatížených obcí (Dasný, Češnovice, Lišov a Štěpánovice, Přísečná). Naopak je zbytečná výstavba čtyřpruhových  komunikací v místech s nízkou poptávkou dopravy, například plánovanou silnici R3 od Třebonína (jižně od Č.Budějovic) ke státní hranici s Rakouskem. Výstavba moderní dvoupruhové komunikace s úrovňovými křižovatkami tam dlouhodobě z hlediska zatížení bude postačovat. Podpoříme jen takové průtahy městy, jež nezavádějí dopravu do dalších obydlených oblastí. Vysoký důraz klademe na nápravu v nepřehledných místech (např. v Chýnově nebo v Kardašově Řečici) a na omezení průjezdné dopravy kolem škol.
Stavbu dálnice D3 v úseku Borek-Bošilec můžeme zatím odložit. Existující moderní dvoupruhová silnice mimo obce a s několika mimoúrovňovými křižovatkami stačí pro současné a pro několik let i pro předpokládané intenzity dopravy. Zásadně nesouhlasíme se zadlužováním státu formou takzvaného partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), kde je velké riziko korupčního jednání, utajování smluv a dodatečných výdajů v průběhu splátek. Podpořili bychom tuto stavbu pouze v případě, pokud by byla financována z evropských fondů.

Cyklistika
Pokračovat v podpoře turistických cyklotras a cyklostezek tam, kde nepoškozují přírodu, a nově podporovat (hlavně nepřímo, ve spolupráci s obcemi) každodenní cyklistickou dopravu do zaměstnání a do škol. Zvýšený důraz bude kladen na propojování stávajících úseků namísto výstavby nových izolovaných úseků.

 

Energetika

Pro levné a čisté získávání tepla a elektřiny máme tři základní recepty: úspory, decentralizaci (soustava je potom stabilnější a rozvody levnější) a lokalizaci. Je výhodné, že přímo v kraji máme hodně obnovitelných zdrojů energie (OZE), hlavně různé formy biomasy. Její pěstování, zpracování a využívání posiluje ekonomiku kraje a zvyšuje energetickou bezpečnost – snižuje závislost na vnějších zdrojích. „Jihočeské“ peníze nechceme utrácet za nákup fosilních nebo dokonce jaderných paliv odjinud.

Nesouhlasíme s dalším rozšiřováním jaderné elektrárny Temelín. Nelíbí se nám, že kraj, který by měl hlídat, aby dopady této stavby do života obyvatel regionu byly co nejmenší, pojal záležitost čistě obchodně. Ve smlouvě s ČEZem se zavazuje stavbu podporovat výměnou za miliardy tekoucí do někdy dosti podivných projektů a další beton dálnice.

Odmítáme všechny kroky, které by vedly k budování dalších jaderných zařízení v kraji – hlubinného úložiště, nových jaderných reaktorů nebo těžby uranu a v tomto smyslu budeme iniciovat příslušná usnesení zastupitelstva kraje a ovlivňovat územně plánovací dokumenty. Naopak budeme podporovat urychlené odstranění zbývajících škod po zpracování uranové rudy v Mydlovarech.

Lidé nepotřebují stále více energie, ale teplo, světlo atd. To lze mnohdy zajistit i jiným způsobem než výstavbou nového zdroje. Podpoříme proto rozvoj energetických služeb, které uspoří energii a provozní náklady u krajem zřizovaných škol, nemocnic a dalších budov a zařízení.

Zavedeme krajský program podpory nízkoenergetické výstavby a obnovitelných zdrojů energie pro obce a domácnosti. Nejvíce tepla se spotřebovává na vytápění budov. Investorům proto nabídneme poradenské a projektantské služby a příspěvek odstupňovaný podle měrné spotřeby tepla v objektu.

Ve spolupráci s producenty a obchodníky vytvoříme a v mezích možností stabilizujeme trh s biomasou pro užití na území Jihočeského kraje. Zejména obcím nabídneme metodickou a prostředkující podporu při uzavírání dlouhodobých smluv na dodávku paliva. Zvážíme zavedení grantové investiční podpory pro zařízení na zpracování energetické biomasy (peletárny, sušárny, nákup speciální techniky pro zemědělce) s podmínkou užití vyrobeného paliva na území kraje.

V zastupitelstvu budeme prosazovat zpracování a schválení Akčního plánu snižování emisí skleníkových plynů v Jihočeském kraji.

 

Životní prostředí, venkov, zemědělství

Zdravá krajina je jedním z hlavních pilířů programu zelených. Na většině území chceme zachovat resp. obnovit kulturní krajinu, její druhovou i ekosystémovou rozmanitost i malebnosti. Produkce, zpracování a spotřeba potravin v místě bez přepravy na dlouhé vzdálenosti je dobrá pro přírodu, prostředí i pro lidi – producenty i spotřebitele. Zájmy ochranářů a rozumných hospodářů se prolínají při zajišťování čisté podzemní a povrchové vody v dostatečném množství vody. Říkáme ano zpřístupňování cenných chráněných částí přírody, a ne jejich exploataci a poškozování.

Zemědělství a lesnictví 

Ve zvlášť chráněných územích budeme účinně spolupracovat s orgány ochrany přírody v zájmu dlouhodobě udržitelné péče o přírodu a každodenní přítomnosti lidí v krajině. Za nedostatečné dosud považujeme další zpracování (zhodnocení) místních bioproduktů.

V návaznosti na Akční plán snižování emisí skleníkových plynů v Jihočeském kraji budeme podporovat produkci a využití energetické biomasy v rozumné míře a rozumnými způsoby.

V lesním hospodářství chceme podporovat certifikaci FSC (ekologicky šetrné hospodaření, obdoba „bio“ v zemědělství) a zavádění přírodě blízkých způsobů hospodaření.

Pravidla poskytování finančních příspěvků kraje na hospodaření v lesích chceme „ekologizovat“, aby kraj nepodporoval pokračování nevhodné skladby lesních porostů, které by pak nebyly odolné proti předpokládaným změnám klimatu a dalším škodlivým vlivům.

Voda, podmínka života 

Využijeme různé nástroje protipovodňové ochrany. Zejména zpomalení odtoku, ochranu záplavových území a zavedení systému automatická výstrahy i na menších tocích. Vodní prostředí budeme chránit před splachy a budeme podporovat budování přiměřených rybích přechodů na vodních tocích (na jezech a jiných příčných stavbách). Pro udržení vody v krajině zavedeme cílenou podporu mimoprodukčních funkcí rybničních ekosystémů, zalesnění a vytváření zelených pruhů v obdělávané krajině, zatravnění a zalesnění pobřežních pásů.

Ochrana přírody a krajiny 

Ochrana přírody a krajiny se musí především dělat „s lidmi“:

· vlastníci pozemků ve zvlášť chráněných územích (a hospodáři na těchto pozemcích) jsou respektovaní partneři a spolupracovníci, ve velkoplošných územích je nezbytné úzce spolupracovat s obcemi,
· pro lidi (nikoliv pro motorová vozidla) chceme víc zpřístupnit a propagovat různé zachovalé či jinak zajímavé lokality a jevy a z tohoto titulu je i účinněji chránit.

Zvláštní pozornost zasluhují některé mimořádně cenné oblasti:

· příroda ve vojenském újezdu Boletice musí být efektivně chráněna i po zmenšení jeho rozlohy

· kraj může a musí napomáhat domluvě o ochraně národního parku Šumava a hledání rozvojových možností pro tamní obce při respektování všech odůvodněných požadavků ochrany přírody. Odmítáme úvahy o zmenšení rozlohy národního parku a snahy umožnit soustavné či velkoplošné zhoršování stavu přírody, které by vyústilo v tzv. etiketní podvod – formální národní park, který ale účinně nechrání nejcennější ekosystémy a organismy.
· Novohradské hory zaslouží vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Kraj tomu může napomoci osvětou, administrativní podporou a hájením oprávněných zájmů tamních obyvatel na zachování a šetrné využívání přírody a krajiny.

Budeme podporovat přípravu a hlavně realizaci územních systémů ekologické stability všude tam, kde je to potřeba (vysoká míra zornění, málo dřevin ve volné krajině, hrozba eroze).

Ekologická výchova a ekologické poradenství
Hodláme podporovat rozvoj a fungování jihočeských ekocenter, neboť základy dobrého nakládání s životním prostředím jsou položeny již v dětském věku. Pro pomoc dospělým Jihočechům pak podpoříme odborně fundované ekologické poradenství.

Odpadové hospodářství a suroviny 
Chceme zvyšovat ekonomickou motivaci pro znovuvyužívání a recyklaci odpadu. Budeme prosazovat rychlé a výrazné snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a na skládkách. K dosažení těchto cílů poslouží tři hlavní nástroje s vyšší podporou z kraje:

· především rozšíření palety tříděných druhů odpadu právě o bioodpad,
· budování kompostáren a bioplynových stanic
· osvěta a informovanost.

V důsledku se sníží množství ukládaných odpadů na skládky a vyhneme se nutnosti budování „krajské“ spalovny komunálních odpadů.

Budeme pomáhat obcím rozšiřovat paletu sbíraných komodit, například zajišťovat odběratele resp. obecně motivovat výrobní firmy k tomu, aby se do odpadového hospodaření více zapojily (např. aby vytříděné odpady více vykupovaly) či efektivnějším sdílením informací o možnostech a potřebách odběratelů.

Budeme usilovat o zvýšení podílu přírodě blízkých forem obnovy těžbou zasažených území, která je definována v rekultivačních plánech.

 

Školství, věda, kultura

I v jižních Čechách platí hlavní programové cíle Strany zelených: posilování všeobecného vzdělávání a diverzifikace (alternativní a menšinové přístupy), podpora udržení sítě škol a podpora vědy a vysokého školství.

K dosavadnímu působení samosprávy a krajského úřadu máme dvě vážné výhrady:
* důležitý koncepční dokument Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje má být srozumitelný a úplný
* rozhodování v jednotlivých případech nesmí být ovlivňováno individuálními a dílčími zájmy a známostmi některých politiků. Nedávejme žádný prostor protekci a klientelismu.

Budeme se snažit o zachování kapacity školských zařízení kraje pro vzdělávací účely. Ne je mechanicky rušit, protože po „minimu“ studentů v letech 2010-2015 bude následovat mírný vzrůst s lokálním maximem maturitních ročníků po r. 2020. Koncentraci (zvětšování škol) podpoříme jen tam, kde výhody, např. pořízení odborného vybavení a prostupnost mezi obory, převáží nad nevýhodami – koncentrace společensky patologických jevů nebo rušení menších škol.

Střední škola a středoškolský učitel jsou velice autonomní subjekty. Nechystáme se řídit a mentorovat školy ani pedagogy a snížíme jejich administrativní zátěž.

Chceme školy otevřené nejen zájemcům o studium, ale ostatním obyvatelům, veřejnosti, komunitě. Využívat je pro celoživotní, především tzv. další vzdělávání a určitě pro rekvalifikace – podpořit přímou spolupráci škol a úřadů práce pokud možno bez zprostředkovatele. Jsme pro to, aby se zaměstnavatelé podíleli na směřování a kapacitě odborného školství. Nesouhlasíme ale s existujícím krajským programem stipendií pro málo kvalifikované učební obory (autolakýrník, tesař, zedník a další). Nebudeme direktivně stanovovat „směrná čísla“ gymnazistů, ostatních studentů a učňů.

Vzdělávání Romů je v zájmu jich samých i většinové společnosti. Budeme dělat víc než jen nějaké „pořádání seminářů a předávání informací“. Jednak dotacemi pro mateřské školy, aby nízká dostupnost nebo finanční nároky neztěžovaly docházku romských dětí, jednak podporou dalšího vzdělávání pedagogů anebo zaměstnávání asistentů na základních školách, kterých se to týká; samozřejmě ve spolupráci s obcemi jako zřizovateli.

Při tzv. rozepisování mzdových prostředků má kraj dávat stejně peněz různým školám, pokud tam stejně kvalifikovaní pedagogové vykonávají stejně náročnou práci.

Naopak chceme podpořit aktivity škol, které rozvíjejí kritické a inovativní myšlení, a to nejrůznějšími (i inovativními) formami.

Dále podpoříme:
* vzdělávací projekty zaměřené na ochranu životního prostředí resp. ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu,
* ekologizaci provozu škol,
* tzv. jídlo zblízka (využití vlastních, místních a z regionu pocházejících potravin ve školním stravování), jež posílí význam škol pro komunitu a místní ekonomiku. Obzvláštní pozornost věnujeme místním biopotravinám.

Pomůžeme odstraňovat administrativní i jiné překážky spolupráce podniků s vysokými školami a vědeckovýzkumnými ústavy při získávání prostředků z operačních programů EU. Tyto prostředky umožní zvýšit technologickou úroveň podniků. Chceme více peněz do nových technologií a méně do betonu.

Nakolik to rozpočet dovolí, zvýšíme podporu tzv. živé kultury, ale k tomu také povedeme obce i soukromé sponzory. Do samotné tvorby nechceme zasahovat, respektujeme tvořivost a autonomii.
Podporujeme zachování stávající sítě obecních knihoven a veřejně dostupného internetu v nich.
Vypíšeme dotační titul na zabezpečení dosud průběžně uzavřených památek, aby byly přístupnější.

Zdravotnictví a sociální služby

Chceme naplňovat odpovědnost kraje za existenci a rozvoj veřejných služeb ve zdravotnictví a sociální péči. Podobně jako ve školství a kultuře se ani ve zdravotnictví a sociálních službách na úrovni kraje nemá rozhodovat podle individuálních, místních a jiných dílčích zájmů.

Nakolik to rozpočet kraje umožní, budeme navrhovat dotační podporu těch obecních aktivit, které jsou v souladu s našimi programovými cíli popsanými níže. Například v péči o seniory chceme podporovat takzvané denní stacionáře, které v době, kdy jsou příbuzní v práci, umožňují seniorům nebýt ani přes den sami a sdílet zážitky s vrstevníky mimo „čtyři zdi“.

Krajský systém musí obecně vzato vytvářet takové prostředí, které bude stát plně na straně těch, kteří si nemohou vzhledem ke svému zdravotnímu postižení či nemoci, věku nebo chudobě pomoci sami. Kraj je silný partner pro podporu organizací, které se svou činností snaží druhým pomáhat.

Jedním z rozhodujících parametrů systému je dostupnost zdravotnických služeb. V otázce lékařské služby první pomoci (LSPP) budeme plně podporovat jejich stanoviště tak, aby byla provozována v místě rychlých záchranných služeb. Je to výhodné kvůli úsporám i kvůli odborné spolupráci. Dostupnost základních nonstop služeb (lékařské pohotovosti, lékárny) se nesmí zhoršovat.
Nemocnice určitě nebudeme privatizovat. Kraj musí mít všechny nástroje k zajištění dostupnosti i kvality zdravotní péče.
Hygienická služba je důležitý partner v různých oblastech každodenního života, chceme podporovat její personální zajištění, zvyšování kvalifikace a maximálně komfortní komunikaci.

Klademe velký důraz na prevenci a zdravý životní styl, například chceme motivovat školy, rodiče a zubní lékaře k organizaci pravidelných zubních prohlídek v základních školách.

V sociálních a zdravotních službách obecně dáváme přednost domácí péči (např. osobní asistence, pečovatelské služby a terénní služby obecně) před péčí ústavní.
V součinnosti s obcemi a dalšími institucemi chceme rozvíjet podporu „aktivního stáří“. Zapojení seniorů do celoživotního vzdělávání, komunitního rozvoje obecně a interpretace místního dědictví zvlášť jsou jen některé příklady.

Systém sociálních služeb musí být především „uživatelsky přívětivý“, což především zahrnuje:
– záruku rovnosti v poskytování sociálních služeb (tj. bez jakékoliv diskriminace),
– respekt k důstojnosti uživatelů a podporu jejich nezávislosti
– dobrou informovanost, aby každý, kdo jakoukoliv službu potřebuje, se snadno a srozumitelně dozvěděl, na co má nárok a jaké možnosti.

Kraj nesmí být hegemonem, ale partnerem, který musí mj.
– spolupracovat s nevládními neziskovými organizacemi,
– metodicky pomáhat obcím a jejich sdružením při komunitním plánování sociálních služeb a návazně jim poskytovat smysluplné a kontrolovatelné dotace,
– podporovat rozvoj podnikatelského prostředí v této oblasti. Pokud soukromý sektor zajistí (alespoň) standardní kvalitu, dostupnost a cenu poskytované služby, může v jednotlivých případech „konkurovat“ veřejnému sektoru – za jasných a vymahatelných podmínek.

Poskytování služeb zdravotních a sociálních nevnímáme jako tíhu, ale jako oblast, která musí být pro občany našeho kraje dlouhodobě zajišťována a stabilizována.

Také v sociální oblasti musí být větší pozornost než dosud věnována prevenci, tedy osobám a rodinám ohroženým společenským vyloučením. Jednak těm, kteří jsou v dlouhodobé ekonomické resp. sociální krizi, jednak cizinců a azylantům se specifickými potřebami integrace do společnosti.

Budeme podporovat nejrůznější preventivní a integrační programy a aktivity, budeme pomáhat obcím v rozumné bytové, školské i dopravní politice. To je základ předcházení vážnějším problémům v této oblasti. Pro dobře připravené projekty existují potřebné zdroje na kraji, ve státním rozpočtu i v evropských fondech.

 

Podnikání, cestovní ruch a mezinárodní spolupráce

Chceme, aby se v jižních Čechách daly peníze vydělávat a co nejvíc i rozumně utrácet. Před globalizací se neschováváme a neuzavíráme, ale nechceme být příliš závislí na rozhodnutích (a cenách!) diktovaných odjinud.

Ať už bude formální podoba operačních programů pro čerpání z fondů EU jakákoliv, budeme tam prosazovat pravidla, která zvýhodní menší investiční akce pro jednotlivé obce na úkor sporných megalomanských projektů jako je přestavba letiště nebo splavnění Vltavy. O realizaci menších projektů se navíc mohou snáze ucházet firmy z našeho kraje a víc peněz tak zůstane v regionu. I v dalších krajských politikách chceme v rámci platných zákonů podporovat místní hospodářské cykly. A kde tomu platné zákony brání, zákonodárnou inciativou kraje navrhneme jejich změnu.

Budeme podporovat místní turistickou infrastrukturu včetně regionálních muzeí, turistického značení, cyklo- a hipotras a -stezek, lyžařských běžeckých tras, kempů pro karavany, informačních center a podobně. Máme zvláštní zájem o další rozšiřování agroturistiky (včetně biofarem), venkovské turistiky a venkovské rekreace. V souhrnu chceme více než dosud podporovat k přírodě šetrné formy cestovního ruchu.

Tržně konformním způsobem podpoříme prodej a využívání místní produkce:
· zvážit značení regionálního původu výrobků a zvýhodnění nákupu místních produktů a služeb („Jihočeská karta“),
· prosazovat tzv. jídlo zblízka v zařízeních zřizovaných krajem
· povzbuzovat obce ve využívání tržních řádů k podpoře skutečně místní produkce, zvážit založení „krajské“ tržnice s omezeným přístupem.

Máme zájem na dlouhodobém přiměřeném podílu průmyslové výroby na ekonomice kraje. Nepředpokládáme další velkou výstavbu továren na zelené louce, ale budeme podporovat nové využívání starých průmyslových objektů.

Přeshraniční a jiná mezinárodní spolupráce

Vítáme, že státní hranice rychle ztrácejí svou omezovací a rozdělovací funkci. V čem se se sousedními zeměmi lišíme, to chápeme především jako zpestření, obohacení a rozšíření svého (jiho-)českého pohledu. Chceme navázat na dosavadní dobrou sousedskou spolupráci na různých úrovních. Budeme podporovat přeshraniční spolupráci zejména škol, ale i spolků, obcí a kulturních i jiných institucí. Ve spolupráci se zahraničními partnery zajistíme jazykovou pomoc pro obce na obou stranách hranic. Rozšíříme spolupráci kraje a hlavně příhraničních obcí při pořizování územně plánovací dokumentace.

Budeme pečovat o „schengenskou“ prostupnost státní hranice, nikoliv ale na úkor ochrany zvláště chráněných částí přírody, a také o společnou lokální infrastrukturu na hranicích. Společně se sousedními zeměmi a jejich orgány budeme chránit a propagovat nejcennější a nejzajímavější místa na hranicích a v jejich blízkosti. Budeme podporovat i malé obce v zakládání partnerství s podobnými zahraničními protějšky.