ZEVO

8. 4. 2023

V několika krajích České republiky je plánována výstavba tzv. zařízení na energetické využívání odpadu (zkráceně ZEVO). V Jihočeském kraji jsou plánována hned tři taková zařízení na energetické využívání odpadu – v Českých Budějovicích (plánovaná kapacita 160 000 tun odpadu/rok), v Písku (plánovaná kapacita 50 000 tun odpadu/rok) a v Plané nad Lužnicí (plánovaná kapacita 40 000 – 70 000 tun odpadu/rok). 

Podle našeho názoru se ve všech případech jedná především o podnikatelské záměry, ačkoli jsou prezentovány jako součást cirkulární ekonomiky. Přitom ale tato zařízení vůbec neplní primární cíl odpadového hospodářství v cirkulární ekonomice, kterým  by měla být snaha o předcházení vzniku odpadu. Dalšími prioritami jsou recyklace a znovupoužití a teprve na posledním místě má nastoupit likvidace dále nevyužitelného odpadu, a to v pořadí energetické využití, spalování, skládkování. 

Tři zařízení na energetické využívání odpadu v Jihočeském kraji jsou tak v rozporu se strategickými cíli a zásadami odpadového hospodářství definovanými v Plánu oběhového hospodářství Jihočeského kraje, mezi které kraj zahrnul předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce, minimalizaci nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí, maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

V rámci celé České republiky proběhl výzkum, který se zabýval obsahem černých kontejnerů a popelnic, sloužících na sběr směsného komunálního odpadu. Vyšlo najevo, že tam mnohdy házíme i odpad, který by bylo možné recyklovat. Takový rozbor byl proveden i v Českých Budějovicích a podobně jako jinde i zde se v černém kontejneru nacházel odpad, který jde využít opětovně nebo jinak. 

Je potřeba šířit osvětu a zvyšovat ve společnosti povědomí v oblasti nakládání s domovním odpadem. Vše se dá totiž změnit hned u našich dveří. Samozřejmě s tím jde ruku v ruce i přístup jednotlivých obecních a městských úřadů, které by měly pro obyvatele vytvořit vhodné podmínky tak, aby je motivovaly k co nejdůslednějšímu třídění odpadu, který domácnosti vyprodukují.

Jihočeští Zelení se shodují na tom, že je potřeba nastavit přednostně principy oběhového hospodářství a nezačínat od konce, jímž je spalování odpadu. Jestli máme být moderní společností, která se hlásí k principům udržitelnosti, je potřeba k problematice vzniku a nakládání s odpady přistupovat jinak než jen přesunout odpad ze skládek do spaloven.

Autor: Stanislav Černý, spolupředseda jihočeských Zelených