10. 12. 2015

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a ARNIKY

 

Nová spalovna v Táboře, Písku, Kaplici, Strakonicích, Vimperku a přetřídění směsných odpadů v Dačicích a na skládce Lišov u Českých Budějovic [1], to jsou plány Jihočeského kraje na příštích deset let. Kraj dále plánuje stát se v produkci komunálních odpadů přeborníkem v EU a třídit pouhou třetinu z nich.

Jihočeský kraj v roce 2013 recykloval pouze 23 % svých komunálních odpadů [3]. V recyklaci tak zaostává za průměrem ČR (30 %). V mezinárodním srovnání zaostává dokonce i za Bulharskem, doposud zemí známou svou nízkou recyklací. Přesto si kraj všechny své budoucí recyklační cíle stanovil na nejnižší možné úrovni (asi 38 % recyklovaných KO) [4]. Výsledkem nízkých recyklačních cílů bude nadále vysoká produkce netříděných odpadů a potřeba vysokých kapacit pro jejich zpracování, představující zbytečné investice ve výši jedné miliardy korun [5]. Tyto zbytečné investice zaplatí občané ve svých účtech za odvoz odpadů.

1000x1000-1384270286-skladka01

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Jihočeský kraj plánuje výrazný výrazný nárůst produkce komunálních odpadů a tím celkového znečištění. Přitom pouhou třetinu z nich chce za deset let recyklovat. Zbylé dvě třetiny cenných surovin mají proletět komínem. Vyspělé západní země dosahují obrácených poměrů: 2/3 recyklují a třetina se zpracovává jinak. Jihočeský kraj se tak neefektivním hospodařením se surovinami připravuje na svou nekonkurenceschopnost a ekonomický úpadek.“

Jitka Straková z Arniky řekla:

„Jihočeský plán odpadového hospodářství nepřináší jedinou přidanou hodnotu nebo nápad, jak snižovat produkci odpadu v kraji. V oblasti předcházení vzniku nebo znovuvyužívání odpadu pouze kopíruje obecné texty celorepublikového plánu. Co se týká spalování odpadu, zde je naopak až nápadně konkrétní. Zarážející je, že předkladatelé plánu bez jakéhokoliv posouzení potřeby nebo dopadu spalování uvádějí záměry na výstavbu spaloven nebo spoluspalování odpadu v teplárnách. Analytická část POH pak vypadá, že je zde pouze na ozdobu.“

„Nedokážu si představit, že by mohl jihočeský plán napomoci krajským zastupitelům v zodpovědném rozhodování o způsobech nakládání s odpadem. Podpora spalování povede jen k dalšímu plýtvání surovinami a energií a znečištění prostředí toxickými dioxiny. Občané mohou aktivity Arniky sledovat na webu a připojit se k petici „Co vytrídíš, neplatíš!“: http://arnika.org/nespaluj-recykluj.“

Kontakty:

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
Jitka Straková, Arnika, 777 266 386, jitka.strakova@arnika.org

Poznámky:

[1] Směrná část, strana 16 a 17

[2] Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP215K

[3] Závazná část, Strana 68, indikátor I.6. pro komunální odpady

[4] Cíle krajů pro recyklaci komunálních odpadů zní: „Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.“

Dle takto formulovaného cíle recyklace ČR již v roce 2010 dosáhla míry 45,5 % a má tedy 10 let na zvýšení o pouhých 4,5 procentních bodů. Jak je na tom Jihočeský kraj není možné z předloženého Plánu vyčíst.

Naopak míra recyklace všech komunálních odpadů v Jihočeském kraji byla v roce 2013 jen 23 %. Předchozí prognózy MŽP předpokládaly, že zvýšení recyklace papíru, plastů, skla a kovů na 50 % znamená ve skutečnosti míru recyklace všech komunálních odpadů jen asi 38 %.

[5] Ty nejúspěšnější regiony v EU vozí na skládky a do spaloven pouze 150 kg zbytkových směsných komunálních odpadů na osobu ročně. Pokud by Jihočeský kraj zvýšil recyklaci na stejnou úroveň, tak by neměl více než 96 000 tun odpadů. Plánuje však kapacity na minimálně 145 000 tun odpadů, o 50 000 víc než je nezbytně nutné.

Investice na vybudování spalovny komunálních odpadů s kapacitou 100 000 tun (například ZEVO Chotíkov u Plzně) přijde minimálně na 2 miliardy korun. Jihočeský kraj údajně musí postavit navíc zařízení na minimálně 50 tisíc tun odpadů, tj. investice ve výši minimálně jedné miliardy.